Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden met betrekking tot (project)detachering, interim management, werving&selectie en payrolling,
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 01132603 & 01132613

HOOFDSTUK I (PROJECT-)DETACHERING & INTERIM MANAGEMENT

Artikel 1.1 Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van Multiselect Techniek. Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn uitsluitend rechtsgeldig, indien en voor zover Multiselect Techniek die afwijking schriftelijk heeft bevestigd.

Artikel 1.2 Definities

Opdrachtgever: iedere natuurlijke- of rechtspersoon die zich door tussenkomst van Multiselect Techniek voorziet van een (project-)medewerker

Kandidaat: ieder natuurlijk rechtspersoon die door tussenkomst van Multiselect Techniek ter beschikking wordt gesteld aan een opdrachtgever van Multiselect Techniek

Opdrachtbevestiging: de overeenkomst tussen Multiselect Techniek en opdrachtgever op grond waarvan een medewerker door Multiselect Techniek aan de opdrachtgever, tegen betaling, ter beschikking wordt gesteld, om onder diens leiding en toezicht arbeid te verrichten.

(Project-)medewerker: een medewerker, die uit hoofde van een arbeidsovereenkomst of uit hoofde van een overeenkomst van opdracht (freelancer/zzp) met of door tussenkomst van Multiselect Techniek, door Multiselect Techniek ter beschikking wordt gesteld aan een opdrachtgever van Multiselect Techniek of aan de opdrachtgever gelieerde vennootschappen.

Opdrachtgevertarief: het bedrag dat Multiselect Techniek aan de opdrachtgever per uur in rekening brengt voor een (project-)medewerker, zoals overeengekomen en eventueel nadien aangepast conform opdracht en/of deze Algemene Voorwaarden.

Dienstverlening: onder de dienstverlening van Multiselect Techniek worden alle diensten verstaan die door Multiselect Techniek worden verleend, onder andere bestaande uit: detachering, uitzenden, Werving en Selectie, payroll, outplacement en bemiddeling van freelancers/zzp’ers.

Artikel 1.3 Opdracht

Alle aanbiedingen van Multiselect Techniek zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in een schriftelijke aanbieding door Multiselect Techniek aan de opdrachtgever kenbaar is gemaakt.

Zodra opdrachtgever voorgedragen kandidaten of (project-)medewerkers van Multiselect Techniek uitnodigt voor een één of meerdere gesprekken erkent de opdrachtgever hiermee een zoekopdracht aan Multiselect Techniek te hebben gegeven en aanvaardt hij hiermee de Algemene Voorwaarden alsmede de door Multiselect Techniek gehanteerde tarieven en betalingstermijn. Het principe ‘no cure no pay’ blijft gehandhaafd tot op het moment dat de voorgedragen kandidaat de aangeboden werkzaamheden aanvaardt.

De opdrachtgever verschaft op verzoek van Multiselect Techniek alle gegevens en inlichtingen die voor de uitvoering van de overeengekomen opdracht naar het oordeel van Multiselect Techniek nodig zijn.

Multiselect Techniek zal iedere opdracht bevestigen met vermelding van de aard van de dienstverlening. Bij gebreke van een dergelijke bevestiging wordt het bestaan en de aard van de overeenkomst afgeleid uit de correspondentie tussen de partijen.

Artikel 1.4 Uitvoering van de opdracht

De opdrachtgever heeft bij de uitvoering de leiding en houdt toezicht op de uitvoering. Multiselect Techniek is gerechtigd de in de overeenkomst vermelde (project-)medewerker en de projectleider, te vervangen. Multiselect Techniek zal de opdrachtgever schriftelijk mededeling doen van de vervanging. Vervanging van een (project-)medewerker of van de projectleider van Multiselect Techniek vormt geen tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Multiselect Techniek.

De (project-)medewerker zal de opdracht uitvoeren gedurende de in het bedrijf van de opdrachtgever geldende normale arbeidstijden. (project-)medewerkers van Multiselect Techniek kunnen nimmer verplicht worden werkzaamheden te verrichten buiten de in het bedrijf van de opdrachtgever geldende normale arbeidstijden. Indien werkzaamheden buiten de in het bedrijf van de opdrachtgever geldende normale arbeidstijden worden verricht, wordt het uurtarief vermeerderd met het in de overeenkomst genoemde toeslagpercentage.

De (project-)medewerkers van Multiselect Techniek zijn gehouden de in het bedrijf van de opdrachtgever geldende veiligheidsmaatregelen en huisregels in acht te nemen.

Multiselect Techniek is gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten gedurende korte, vooraf in overleg met de opdrachtgever vastgestelde periodes, in geval van verlof of opleidingen van de (project-)medewerkers van Multiselect Techniek, of indien er werkbesprekingen dienen plaats te vinden.

Artikel 1.5 Duur van de opdracht

De opdracht die is aangegaan voor bepaalde tijd eindigt, behoudens verlenging voor bepaalde tijd, van rechtswege aan het einde van de periode waarvoor zij is aangegaan.

Indien de werkzaamheden na deze einddatum worden voortgezet, is de opdracht van rechtswege verlengd voor dezelfde bepaalde tijd. Indien de opdracht is aangegaan voor de duur van een project of voor een zekere toekomstige gebeurtenis, zonder dat voor dit project of deze gebeurtenis een einddatum is overeengekomen, dient het einde, indien de einddatum bekend is van het project, uiterlijk twee kalendermaanden voor de afloop van het project schriftelijk door de opdrachtgever aan Multiselect Techniek te worden aangekondigd. Ongeacht de feitelijke beëindiging van de werkzaamheden van het project duurt, zolang deze aankondiging niet is gedaan, de betalingsverplichting van de opdrachtgever onverminderd voort.

Indien de opdracht wordt beëindigd tijdens de proeftijd dan dient rekening te worden gehouden met een opzegtermijn van tenminste 5 werkdagen (1 werkweek). Deze beëindiging dient schriftelijk te worden aangekondigd. Ongeacht de feitelijke beëindiging van de werkzaamheden tijdens de proefperiode duurt de betalingsverplichting van de opdrachtgever tijdens deze termijn onverminderd voort.

Voor het bepalen van het moment van schriftelijk opzegging geldt de datum van de poststempel. Elke opdracht eindigt onverwijld wegens ontbinding op het tijdstip dat een van beide partijen de ontbinding van de opdracht inroept omdat de andere partij in verzuim is, in staat van faillissement is verklaard of surseance van betaling heeft aangevraagd.

Artikel 1.6 Facturering, betaling en vergoeding

De facturen van Multiselect Techniek worden in rekening gebracht aan de hand van de door de opdrachtgever gefiatteerde urenregistratie, welke de opdrachtgever binden. De opdrachtgever is gehouden erop toe te zien dat de urenregistratie het correcte aantal gewerkte uren vermeldt.

Betaling door de opdrachtgever gebeurt na facturering. Facturering vindt periodiek plaats (13 perioden per jaar). Alle facturen dienen door de opdrachtgever binnen 30 dagen na factuurdatum te worden betaald.

Multiselect Techniek is gerechtigd de periodieke factuurbedragen (tarieven) te verhogen overeenkomstig de van overheidswege gestelde wijzigingen van de percentages van de sociale verzekeringspremies in de loonstructuur van de (project-)medewerkers van Multiselect Techniek of de daarvoor geldende cao-verhogingen.

Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen factuurtermijn betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is Multiselect Techniek, zonder dat ingebrekestelling vereist is, vanaf de vervaldag gerechtigd over het openstaande factuurbedrag aan de opdrachtgever een rente van 1,5% per periode in rekening te brengen. Indien de opdrachtgever nalatig blijft het verschuldigde factuurbedrag te voldoen, zijn de kosten van invordering zowel in als buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom en rente met een minimum van 225 euro onverminderd het recht van Multiselect Techniek om de werkelijk gemaakte kosten en de geleden schade van de opdrachtgever te vorderen.

Alle extra kosten die Multiselect Techniek in opdracht van de opdrachtgever maakt of naar het oordeel van Multiselect Techniek dient te maken ten behoeve van een adequate uitvoering van de overeengekomen opdracht, worden door Multiselect Techniek periodiek in rekening gebracht.

De in de offerte en opdracht genoemde tarieven zijn altijd exclusief vergoedingen en emolumenten tenzij schriftelijk anders is vermeld. Gehanteerde tarieven zijn exclusief BTW.

Artikel 1.7 Bijzondere uitsluiting aansprakelijkheid voor schade en vrijwaring

Multiselect Techniek is tegenover de opdrachtgever niet aansprakelijk voor schaden en verliezen die (project-)medewerkers toebrengen aan de opdrachtgever of aan derden.

Multiselect Techniek is tegenover de opdrachtgever niet aansprakelijk voor verbintenissen die (project-) medewerkers zijn aangegaan met of die voor hen zijn ontstaan jegens opdrachtgever of derden, al dan niet met toestemming van de opdrachtgever of die derden.

De opdrachtgever vrijwaart Multiselect Techniek voor elke aansprakelijkheid (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) van Multiselect Techniek als werkgever van de (project-)medewerker –rechtstreeks of onrechtstreeks –, voortvloeiende uit schaden en verliezen die de (project-)medewerker toebrengt aan de opdrachtgever of aan derden of uit verbintenissen die de (project-)medewerker is aangegaan met of voor hen zijn ontstaan jegens opdrachtgever of derden, al dan niet met toestemming van de opdrachtgever of die derden.

De opdrachtgever vrijwaart Multiselect Techniek volledig voor alle aanspraken op grond van enige de opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de Arbeidsomstandighedenwet.

De opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren ter dekking van deze vrijwaring en ter dekking van de daaraan ten grondslag liggende aansprakelijkheden.

Artikel 1.8 Aansprakelijkheid

Multiselect Techniek is als goed opdrachtnemer gehouden zich in te spannen om de opdracht naar behoren uit te voeren. Indien en voor zover Multiselect Techniek deze verplichting niet nakomt, is Multiselect Techniek, met inachtneming van het hierna in lid 3 bepaalde, gehouden tot vergoeding van de daaruit voortvloeiende directe schade van de opdrachtgever, mits de opdrachtgever zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk drie maanden na het ontstaan of bekend worden van die schade een schriftelijke klacht terzake indient bij Multiselect Techniek en daarbij aantoont dat de schade het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Multiselect Techniek.

Multiselect Techniek is, voor zover nodig in afwijking van het bepaalde in het vorige lid, niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van onjuiste selectie van een (project-) medewerker, tenzij de opdrachtgever binnen zeven kalenderdagen na aanvang van de terbeschikkingstelling een schriftelijke klacht terzake bij Multiselect Techniek indient en daarbij aantoont, dat de onjuiste selectie het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Multiselect Techniek.

Iedere aansprakelijkheid en/of verplichting van Multiselect Techniek tot vergoeding van schade van de opdrachtgever, uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden of uit welke andere hoofde dan ook, is beperkt tot ten hoogste 20% van het opdrachtgevertarief dat betreffende die (project-) medewerker ingevolge de opdracht van toepassing was over de beoogde duur van de opdracht met een maximum van zesentwintig weken. Dit maximum komt te vervallen, indien er sprake is geweest van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Multiselect Techniek. Aansprakelijkheid van Multiselect Techniek voor indirecte schade, daaronder onder meer begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is in alle gevallen uitgesloten.

Artikel 1.9 Geheimhouding

Multiselect Techniek, opdrachtgever en (project-)medewerkers zijn voorafgaand aan, gedurende en na beëindiging van de overeenkomst jegens elkaar gehouden tot geheimhouding van alle gegevens waarvan redelijkerwijs te verwachten is dat bekendmaking de partij op wie deze gegevens betrekking heeft, schade kan toebrengen.

Artikel 1.10 Verbod tot indienstneming van personeel

Het is de opdrachtgever en aan opdrachtgever gelieerde vennootschappen tijdens de zoekopdracht en tot twaalf maanden na afloop van de zoekopdracht niet toegestaan met door Multiselect Techniek aangeboden kandidaten en/of (project-)medewerkers van Multiselect Techniek rechtstreeks voor zich, middels en/of voor derden een arbeidsverhouding van welke aard dan ook aan te gaan, behoudens vooraf schriftelijke toestemming van Multiselect Techniek.

Het is de opdrachtgever niet toegestaan tijdens de opdracht of binnen een termijn van twaalf maanden nadat de opdracht is geëindigd, met één van de (project-)medewerkers die bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken een arbeidsverhouding van welke aard dan ook aan gaan of anderszins ten behoeve van de opdrachtgever al dan niet via derden werkzaam te laten zijn.

In geval van overtreding van lid a. en/of lid b. van dit artikel is de overtredende partij aan Multiselect Techniek een boete verschuldigd ter grootte van zes bruto maandsalarissen van de betreffende arbeidskracht c.q. (project-)medewerker met een minimum van € 25.000. Deze boete is direct opeisbaar ten gevolge van het enkele feit van de overtreding, maar laat daarnaast de mogelijkheid die de wet biedt om volledige schadevergoeding te eisen onverlet.

In geval de opdrachtgever in een bouwcombinatie of anderszins in een samenwerking is betrokken met andere organisaties, blijft de oorspronkelijke opdrachtgever te allen tijde aansprakelijk jegens Multiselect Techniek bij overtreding van onderhavig artikel. Voorgaand is ook van kracht bij tewerkstelling op freelance basis (zzp), bij doorleenconstructies of bij andere overeenkomsten waarbij de kandidaat en/of medewerker al of niet via derden, werkzaamheden verricht voor opdrachtgever.

Artikel 1.11 Toepasselijk recht en geschillenregeling

Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing

Indien uit deze overeenkomst geschillen voortvloeien doen partijen al datgene dat in hun vermogen ligt om in onderling overleg tot een oplossing te komen. Indien partijen niet tot een oplossing komen, worden alle geschillen, die naar aanleiding van of in verband met de opdracht of van overeenkomsten ter uitvoering van de opdracht tussen de partijen mochten ontstaan, van welke aard en omvang die ook mogen zijn, daaronder mede begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden aangemerkt, voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter, tenzij bepalingen van dwingend Nederlands recht anders voorschrijven.

HOOFDSTUK II WERVING EN SELECTIE

Artikel 2.1 Definities

Werving en Selectie: de opdracht waarbij Multiselect Techniek ten behoeve van indiensttreding bij een opdrachtgever, één of meer kandidaten selecteert en deze(n) mondeling of schriftelijk bij de opdrachtgever introduceert, waarbij de opdracht tot Werving en Selectie succesvol is vervuld indien en zodra een door Multiselect Techniek bij de opdrachtgever voorgestelde kandidaat aldaar in dienst treedt.

Opdrachtgever: iedere natuurlijke- of rechtspersoon die zich bedient van Werving en Selectie door Multiselect Techniek.

Indiensttreding: Onder indiensttreding worden mede begrepen alle vergelijkbare vormen van feitelijke tewerkstelling (bijv. als opdrachtnemer, vennoot, inleenkracht etc.), al of niet via derden en al of niet bij andere vestigingen van opdrachtgever en/of aan zijn organisatie gelieerde ondernemingen of rechtspersonen.

Arbeidskracht: De kandidaat of werknemer die door Multiselect Techniek betrokken wordt in de Werving en Selectie procedure ten behoeve van een opdrachtgever.

Zoekopdracht: de opdracht van opdrachtgever aan Multiselect Techniek op grond waarvan Multiselect Techniek Werving en Selectie activiteiten verricht ten behoeve van de betreffende opdrachtgever.

Overeenkomst Werving en Selectie: de overeenkomst tussen opdrachtgever en Multiselect Techniek waarin de zoekopdracht, de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden en eventuele overige gegevens en verplichtingen worden bevestigd.

Artikel 2.2 Opdracht

Alle aanbiedingen van Multiselect Techniek zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in een aanbieding door Multiselect Techniek aan de opdrachtgever kenbaar is gemaakt.

Een opdrachtgever wordt geacht kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden. Zodra opdrachtgever door Multiselect Techniek voorgedragen kandidaten of (project-)medewerkers uitnodigt voor één of meerdere gesprekken aanvaardt hij deze Algemene Voorwaarden en erkent de opdrachtgever hiermee een zoekopdracht aan Multiselect Techniek te hebben gegeven en erkent hij hiermee de tarieven en voorwaarden die Multiselect Techniek hanteert. Het principe no cure no pay blijft gehandhaafd tot op het moment dat de door de opdrachtgever aan de kandidaat aangeboden werkzaamheden wederzijds worden aanvaard.

De opdrachtgever verschaft op verzoek van Multiselect Techniek alle gegevens en inlichtingen die voor de uitvoering van de overeengekomen opdracht naar het oordeel van Multiselect Techniek nodig zijn.

Multiselect Techniek is niet aansprakelijk indien de kandidaat niet blijkt te voldoen aan de vereisten of de verwachtingen van de opdrachtgever, tenzij dit het aantoonbare gevolg is van handelen of nalaten door Multiselect Techniek in strijd met het bepaalde in lid 1 van dit artikel. Eventuele aansprakelijkheid van Multiselect Techniek in dat geval is beperkt tot directe schade van de opdrachtgever en tot maximaal de in verband met de betreffende zoekopdracht aan de opdrachtgever in rekening gebrachte en/of te brengen vergoeding.

Artikel 2.3 Uitvoering van de opdracht

Door de aanvaarding van een zoekopdracht tot Werving en Selectie neemt Multiselect Techniek een inspanningsverplichting op zich. Een voordracht van een arbeidskracht komt tot stand naar beste inzicht en conform de normen van goed vakmanschap. Inlichtingen die door de opdrachtgever zelf aan Multiselect Techniek zijn verstrekt, zullen als juist worden aanvaard. Referenties worden uitsluitend ingewonnen met toestemming van de arbeidskracht.

De opdrachtgever is verantwoordelijk voor zijn uiteindelijke keuze van een arbeidskracht.

Artikel 2.4 Duur van de opdracht

Een opdracht tot Werving en Selectie eindigt door succesvolle vervulling van de opdracht, door intrekking door Multiselect Techniek c.q. de opdrachtgever of door het verstrijken van de eventueel overeengekomen maximale duur van de zoekopdracht. Partijen kunnen deze duur in onderling overleg verlengen.

Multiselect Techniek werft op basis van ‘no cure no pay’. Indien de opdrachtgever de opdracht intrekt, is zij gehouden de door Multiselect Techniek in het kader van de zoekopdracht gemaakte kosten indien schriftelijk vastgelegd geheel te vergoeden. Multiselect Techniek zal daartoe een specificatie van de kosten opstellen, waarna opdrachtgever gehouden is het bedrag te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum.

Artikel 2.5 Honorarium

Bij een succesvolle vervulling van de Werving en Selectieopdracht wordt door Multiselect Techniek aan opdrachtgever een honorarium in rekening gebracht. Grondslag voor (de berekening van) het honorarium is het bruto jaarsalaris van de bij de opdrachtgever in dienst tredende arbeidskracht. Het bruto jaarsalaris beslaat het salaris inclusief vakantiegeld en eventuele 13e maand of 14e periode bij vierweekse verloning, maar exclusief overige emolumenten.

Het honorarium bedraagt 22 % van het bruto jaarsalaris, zoals in het vorige lid bedoeld, te vermeerderen met de daarover verschuldigde BTW. Het honorarium heeft een minimum van 9.500 euro excl. btw per invulling.

Het honorarium wordt bij de opdrachtgever in rekening gebracht zodra de arbeidsovereenkomst tussen opdrachtgever en kandidaat is getekend, of zoveel eerder indien er sprake is van een werkgever / werknemer relatie of arbeidsverhouding.

De opdrachtgever is behalve het honorarium aan Multiselect Techniek verschuldigd alle kosten die Multiselect Techniek ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst heeft gemaakt, voor zover dit uitdrukkelijk en schriftelijk tussen Multiselect Techniek en de opdrachtgever is overeengekomen.

De opdrachtgever is gehouden om binnen veertien dagen na een daartoe gedaan verzoek aan Multiselect Techniek de gegevens te verstrekken, noodzakelijk voor de bepaling van het bruto jaarsalaris en de startdatum van de door Multiselect Techniek geselecteerde kandidaat. Indien de opdrachtgever niet tijdig, onvoldoende of onjuiste gegevens verstrekt, is Multiselect Techniek gerechtigd de hoogte van het bruto jaarsalaris en de startdatum te schatten en conform de schatting te factureren.

Onder een succesvolle vervulling van de zoekopdracht wordt eveneens begrepen het geval dat een door Multiselect Techniek aan de opdrachtgever voorgestelde arbeidskracht binnen twaalf maanden na die introductie in dienst treedt of anderszins en/of, al dan niet via derden, op enigerlei wijze werkzaam is bij de opdrachtgever of bij daaraan gelieerde onderneming. Tenzij opdrachtgever ter zake vooraf een nadrukkelijk voorbehoud heeft gemaakt, is het honorarium eveneens verschuldigd indien de door Multiselect Techniek geïntroduceerde arbeidskracht bij opdrachtgever via een sollicitatie of anderszins in meer of mindere mate bekend mocht blijken te zijn.

Artikel 2.6 Betaling

De betalingstermijn van de door Multiselect Techniek verzonden factuur bedraagt dertig dagen na factuurdatum. Bij gebreke van volledige betaling binnen de gestelde termijn is de opdrachtgever in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist en vanaf dan de wettelijke rente verschuldigd.

Indien de opdrachtgever nalatig blijft het verschuldigde factuurbedrag te voldoen, zijn de kosten van invordering zowel in als buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom en rente met een minimum van 225 euro onverminderd het recht van Multiselect Techniek om de werkelijk gemaakte kosten en de geleden schade van de opdrachtgever te vorderen.

Artikel 2.7 Verbod tot indienstneming arbeidskracht

Het is de opdrachtgever en aan opdrachtgever gelieerde vennootschappen tijdens de zoekopdracht en tot twaalf maanden na afloop van de zoekopdracht niet toegestaan met een kandidaat of (project-)medewerker van Multiselect Techniek rechtstreeks voor zich, middels en/of voor derden een arbeidsverhouding van welke aard dan ook aan te gaan, behoudens vooraf schriftelijke toestemming van Multiselect Techniek.

Ingeval van overtreding van lid a. van dit artikel is de overtredende partij aan Multiselect Techniek een boete verschuldigd ter grootte van 23 % van het bruto jaarsalaris van de betreffende arbeidskracht c.q. (project-)medewerker. Deze boete is direct opeisbaar ten gevolge van het enkele feit van de overtreding en geeft Multiselect Techniek onverminderd het recht tot het vorderen van de werkelijke gelede schade aan opdrachtgever.

Artikel 2.8 Aansprakelijkheid

Multiselect Techniek is gehouden zich in te spannen geschikte kandidaten te werven en te selecteren ten behoeve van indiensttreding bij de opdrachtgever. Voor de beslissing om met een door Multiselect Techniek geselecteerde kandidaat een arbeidsovereenkomst aan te gaan, alsmede voor de inhoud van deze arbeidsovereenkomst, is de opdrachtgever verantwoordelijk. De opdrachtgever aanvaardt dat Multiselect Techniek op geen enkele wijze aansprakelijk is voor tekortkomingen van, en/of schade veroorzaakt door arbeidskrachten die door Multiselect Techniek zijn geselecteerd.

Artikel 2.9 Toepasselijk recht en geschillenregeling

Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.

Indien uit deze overeenkomst geschillen voortvloeien doen partijen al datgene dat in hun vermogen ligt om in onderling overleg tot een oplossing te komen. Indien partijen niet tot een oplossing komen, worden alle geschillen, die naar aanleiding van of in verband met de opdracht of van overeenkomsten ter uitvoering van de opdracht tussen de partijen mochten ontstaan, van welke aard en omvang die ook mogen zijn, daaronder mede begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden aangemerkt, voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter, tenzij bepalingen van dwingend Nederlands recht anders voorschrijven.

HOOFDSTUK III PAYROLLING

Artikel 3.1 Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van Multiselect Techniek met betrekking tot payroll.

Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn uitsluitend rechtsgeldig, indien en voor zover Multiselect Techniek die afwijking schriftelijk heeft bevestigd.

Artikel 3.2 Definities

Payroll: het door Multiselect Techniek aangaan van een arbeidsovereenkomst met (nieuwe) medewerkers van de opdrachtgever onder gelijktijdige ter beschikkingstelling van de betreffende medewerkers aan opdrachtgever.

Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die een medewerker van Multiselect Techniek inleent.

Opdrachtbevestiging: de overeenkomst tussen Multiselect Techniek en opdrachtgever op grond waarvan een medewerker door Multiselect Techniek aan de opdrachtgever, tegen betaling, ter beschikking wordt gesteld, om onder diens leiding en toezicht arbeid te verrichten.

Medewerker: een persoon, die uit hoofde van een arbeidsovereenkomst of uit hoofde van een overeenkomst van opdracht (freelancer/zzp) door Multiselect Techniek ter beschikking wordt gesteld aan een opdrachtgever van Multiselect Techniek of aan de opdrachtgever gelieerde vennootschappen.

Opdrachtgevertarief: het bedrag dat Multiselect Techniek aan de opdrachtgever per gewerkt uur in rekening brengt voor een arbeidskracht, zoals overeengekomen en eventueel nadien aangepast conform opdracht en/of deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 3.3 Opdracht

Alle aanbiedingen van Multiselect Techniek zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in een schriftelijke aanbieding door Multiselect Techniek aan de opdrachtgever kenbaar is gemaakt.

De opdrachtgever verschaft op verzoek van Multiselect Techniek alle gegevens en inlichtingen die voor de uitvoering van de overeengekomen opdracht naar het oordeel van Multiselect Techniek nodig zijn.

Multiselect Techniek zal iedere opdracht bevestigen met vermelding van de aard van de dienstverlening. Bij gebreke van een dergelijke bevestiging wordt het bestaan en de aard van de overeenkomst afgeleid uit de correspondentie tussen de partijen.

Artikel 3.4 Uitvoering van de opdracht

De opdrachtgever heeft bij de uitvoering de leiding en houdt toezicht op de uitvoering.

De medewerker zal de opdracht uitvoeren gedurende de in het bedrijf van de opdrachtgever geldende normale arbeidstijden. Medewerkers van Multiselect Techniek kunnen nimmer verplicht worden werkzaamheden te verrichten buiten de in het bedrijf van de opdrachtgever geldende normale arbeidstijden. Indien werkzaamheden buiten de in het bedrijf van de opdrachtgever geldende normale arbeidstijden worden verricht, wordt het uurtarief vermeerderd met het in de overeenkomst genoemde toeslagpercentage.

De medewerkers van Multiselect Techniek zijn gehouden de in het bedrijf van de opdrachtgever geldende veiligheidsmaatregelen en huisregels in acht te nemen.

Multiselect Techniek is gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten gedurende korte, vooraf in overleg met de opdrachtgever vastgestelde periodes, in geval van verlof of opleidingen van de medewerkers van Multiselect Techniek, of indien er werkbesprekingen dienen plaats te vinden.

Artikel 3.5 Duur van de opdracht

De opdracht die is aangegaan voor bepaalde tijd eindigt, behoudens verlenging voor bepaalde tijd, van rechtswege aan het einde van de periode waarvoor zij is aangegaan.

Indien de werkzaamheden na deze einddatum worden voortgezet, is de opdracht van rechtswege verlengd voor dezelfde bepaalde tijd.

Indien de opdracht is aangegaan voor de duur van een project of voor een zekere toekomstige gebeurtenis, zonder dat voor dit project of deze gebeurtenis een einddatum is overeengekomen, dient het einde, indien de einddatum bekend is van het project, uiterlijk twee kalendermaanden voor de afloop van het project schriftelijk door de opdrachtgever aan Multiselect Techniek te worden aangekondigd. Ongeacht de feitelijke beëindiging van de werkzaamheden van het project duurt, zolang deze aankondiging niet is gedaan, de betalingsverplichting van de opdrachtgever onverminderd voort.

Indien de opdracht wordt beëindigd tijdens de proeftijd dan dient rekening te worden gehouden met een opzegtermijn van tenminste 5 werkdagen (1 werkweek). Deze beëindiging dient schriftelijk te worden aangekondigd. Ongeacht de feitelijke beëindiging van de werkzaamheden tijdens de proefperiode duurt de betalingsverplichting van de opdrachtgever tijdens deze termijn onverminderd voort.

Voor het bepalen van het moment van schriftelijk opzegging geldt de datum van de poststempel.

Elke opdracht eindigt onverwijld wegens ontbinding op het tijdstip dat een van beide partijen de ontbinding van de opdracht inroept omdat de andere partij in verzuim is, in staat van faillissement is verklaard of surseance van betaling heeft aangevraagd.

Artikel 3.6 Facturering, betaling en vergoeding

De facturen van Multiselect Techniek worden in rekening gebracht aan de hand van de door de opdrachtgever gefiatteerde digitale urenregistratie, welke de opdrachtgever binden. De opdrachtgever is gehouden erop toe te zien dat de digitale urenregistratie het correcte aantal gewerkte uren vermeldt.

Betaling door de opdrachtgever gebeurt na facturering. Facturering vindt periodiek plaats (13 perioden per jaar). Alle facturen dienen door de opdrachtgever binnen 30 dagen na factuurdatum te worden betaald.

Multiselect Techniek is gerechtigd de periodieke factuurbedragen (tarieven) te verhogen overeenkomstig de van overheidswege gestelde wijzigingen van de percentages van de sociale verzekeringspremies in de loonstructuur van de (project-)medewerkers van Multiselect Techniek of de daarvoor geldende cao-verhogingen.

Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen factuurtermijn betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is Multiselect Techniek, zonder dat ingebrekestelling vereist is, vanaf de vervaldag gerechtigd over het openstaande factuurbedrag aan de opdrachtgever een rente van 1,5% per periode in rekening te brengen. Indien de opdrachtgever nalatig blijft het verschuldigde factuurbedrag te voldoen, zijn de kosten van invordering zowel in als buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom en rente met een minimum van 225 euro onverminderd het recht van Multiselect Techniek om de werkelijk gemaakte kosten en de geleden schade van de opdrachtgever te vorderen.

Alle extra kosten die Multiselect Techniek in opdracht van de opdrachtgever maakt of naar het oordeel van Multiselect Techniek dient te maken ten behoeve van een adequate uitvoering van de overeengekomen opdracht, worden door Multiselect Techniek periodiek in rekening gebracht. De in de offerte en opdracht genoemde tarieven zijn altijd exclusief vergoedingen en emolumenten tenzij schriftelijk anders is vermeld. Gehanteerde tarieven zijn exclusief BTW.

Artikel 3.7 Bijzondere uitsluiting aansprakelijkheid voor schade en vrijwaring

Multiselect Techniek is tegenover de opdrachtgever niet aansprakelijk voor schaden en verliezen die medewerkers van Multiselect Techniek toebrengen aan de opdrachtgever of aan derden.

Multiselect Techniek is tegenover de opdrachtgever niet aansprakelijk voor verbintenissen die medewerkers zijn aangegaan met of die voor hen zijn ontstaan jegens opdrachtgever of derden, al dan niet met toestemming van de opdrachtgever of die derden.

De opdrachtgever vrijwaart Multiselect Techniek voor elke aansprakelijkheid (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) van Multiselect Techniek als werkgever van de medewerker –rechtstreeks of onrechtstreeks –, voortvloeiende uit schaden en verliezen die de medewerker toebrengt aan de opdrachtgever of aan derden of uit verbintenissen die de medewerker is aangegaan met of voor hen zijn ontstaan jegens opdrachtgever of derden, al dan niet met toestemming van de opdrachtgever of die derden.

De opdrachtgever vrijwaart Multiselect Techniek volledig voor alle aanspraken op grond van enige de opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de Arbeidsomstandighedenwet.

De opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren ter dekking van deze vrijwaring en ter dekking van de daaraan ten grondslag liggende aansprakelijkheden.

Artikel 3.8 Aansprakelijkheid

Multiselect Techniek is als goed opdrachtnemer gehouden zich in te spannen om de opdracht naar behoren uit te voeren. Indien en voor zover Multiselect Techniek deze verplichting niet nakomt, is Multiselect Techniek, met inachtneming van het hierna in lid 3 bepaalde, gehouden tot vergoeding van de daaruit voortvloeiende directe schade van de opdrachtgever, mits de opdrachtgever zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk drie maanden na het ontstaan of bekend worden van die schade een schriftelijke klacht terzake indient bij Multiselect Techniek en daarbij aantoont dat de schade het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Multiselect Techniek.

Multiselect Techniek is, voor zover nodig in afwijking van het bepaalde in het vorige lid, niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van onjuiste selectie van een medewerker.

Iedere aansprakelijkheid en/of verplichting van Multiselect Techniek tot vergoeding van schade van de opdrachtgever, uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden of uit welke andere hoofde dan ook, is beperkt tot ten hoogste 20% van het opdrachtgevertarief dat betreffende die medewerker ingevolge de opdracht van toepassing was over de beoogde duur van de opdracht met een maximum van zesentwintig weken. Dit maximum komt te vervallen, indien er sprake is geweest van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Multiselect Techniek. Aansprakelijkheid van Multiselect Techniek voor indirecte schade, daaronder onder meer begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is in alle gevallen uitgesloten.

Artikel 3.9 Geheimhouding

Multiselect Techniek, opdrachtgever en medewerkers zijn voorafgaand aan, gedurende en na beëindiging van de overeenkomst jegens elkaar gehouden tot geheimhouding van alle gegevens waarvan redelijkerwijs te verwachten is dat bekendmaking de partij op wie deze gegevens betrekking heeft, schade kan toebrengen.

Artikel 3.10 Toepasselijk recht en geschillenregeling

Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing

Indien uit deze overeenkomst geschillen voortvloeien doen partijen al datgene dat in hun vermogen ligt om in onderling overleg tot een oplossing te komen. Indien partijen niet tot een oplossing komen, worden alle geschillen, die naar aanleiding van of in verband met de opdracht of van overeenkomsten ter uitvoering van de opdracht tussen de partijen mochten ontstaan, van welke aard en omvang die ook mogen zijn, daaronder mede begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden aangemerkt, voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter, tenzij bepalingen van dwingend Nederlands recht anders voorschrijven.