Algemene Voorwaarden met betrekking tot terbeschikkingstelling van arbeidskrachten, interim management, tussenkomst met zelfstandig ondernemers en werving & selectie, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nrs. 01132603 en 01132613 respectievelijk Rijnland B.V. en Multiselect Services B.V. – handelend onder de namen: Multiselect, Rijnland B.V., Multiselect Bouw & Infra, Multiselect Bouw & Vastgoed, Multiselect Infra & Milieu, BVB bouwsupport, Multiselect Techniek, Multiselect Services B.V., Multiselect Techniek & Industrie, Delta Engineers, Multiselect Outplacement, Multiselect Coaching, Multiselect Techniekservices, Multiselect Bouwservices en BVB Bouwservices; hierna te noemen ‘Opdrachtnemer’.

HOOFDSTUK I TER BESCHIKKING STELLEN VAN ARBEIDSKRACHTEN, INTERIM MANAGEMENT EN TUSSENKOMST ZELFSTANDIG ONDERNEMERS

Artikel 1.1 Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van Opdrachtnemer. Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn uitsluitend rechtsgeldig, indien, en voor zover, Opdrachtnemer die afwijking schriftelijk heeft bevestigd. Deze voorwaarden zijn mede gebaseerd op de Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU). Opdrachtnemer is aangesloten bij de ABU.

Artikel 1.2  Definities

Aanbieding: alle rechtshandelingen die gericht zijn op de totstandkoming van opdrachten of overige overeenkomsten;

Arbeidskracht: een natuurlijke of rechtspersoon die door Opdrachtnemer wordt geworven en geselecteerd teneinde Werkzaamheden te verrichten voor de Opdrachtgever. Deze werkzaamheden kunnen zowel uit hoofde van een tussen Opdrachtnemer en de Arbeidskracht overeengekomen arbeidsovereenkomst (werknemer) als uit hoofde van een overeenkomst van opdracht (ZZP) worden verricht;

Detachering: de opdracht om een Arbeidskracht door Opdrachtnemer voor de Opdrachtgever te zoeken dan wel bij Opdrachtgever in te zetten om Werkzaamheden te verrichten, dan wel het gebruik maken van door Opdrachtnemer aangeleverde gegevens van een Arbeidskracht aan Opdrachtgever gericht op de totstandkoming van een detacheringsovereenkomst, ongeacht op wiens initiatief van de Partijen die gegevens zijn verstrekt aan Opdrachtgever;

Kandidaat: iedere persoon die door Opdrachtnemer is voorgesteld aan Opdrachtgever;

Opdracht: de afspraken tussen een Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot Detachering van een Arbeidskracht;

Opdrachtgever: iedere natuurlijke- of rechtspersoon die door Opdrachtnemer voorzien is van een Arbeidskracht dan wel een aanbieding gedaan is;

Overeenkomst: schriftelijke of elektronische wilsovereenstemming tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer over een door Opdrachtnemer voor Opdrachtgever uit te voeren Opdracht;

Partijen: Opdrachtgever en Opdrachtnemer gezamenlijk;

Tarief: het bedrag dat Opdrachtnemer aan Opdrachtgever in rekening brengt voor een Arbeidskracht, zoals overeengekomen conform Opdracht en/of deze Algemene Voorwaarden;

Werkzaamheden: de Werkzaamheden die de Arbeidskracht geacht wordt te verrichten en nader zijn of worden omschreven in de Overeenkomst en/of tussen Partijen wordt afgestemd;

ZZP: Een zelfstandig ondernemer die op persoonlijke basis als natuurlijk persoon of als DGA van een Besloten Vennootschap Werkzaamheden verricht.

Artikel 1.3 Opdracht

Opdrachtgever zal, onder verwijzing naar artikel 1.13 lid e van deze Algemene Voorwaarden, vóór totstandkoming van de Overeenkomst en/of aanvang van de Werkzaamheden schriftelijk, via een door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde (facturatie)checklist, opgaaf doen van (in ieder geval) de navolgende informatie:

 1. functiegroep van de Arbeidskracht;
 2. hoogte van het loon van werknemers die in dezelfde of soortgelijke functie als de Arbeidskracht binnen de organisatie van Opdrachtgever werkzaam zijn;
 3. toepassing van arbeidsduurverkorting binnen de organisatie van Opdrachtgever;
 4. hoogte en systematiek van de salarisperiodieken;
 5. hoogte en het tijdstip van initiële loonsverhogingen;
 6. hoogte van de kostenvergoedingen binnen de organisatie van de Opdrachtgever;
 7. de hoogte van eventuele toeslagen op het loon binnen de organisatie van de Opdrachtgever.

Artikel 1.4  Uitvoering van de opdracht

 1. De Opdrachtgever heeft bij de uitvoering de leiding en houdt toezicht op de uitvoering.
 2. De Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer periodiek en ieder geval op eerste verzoek van Opdrachtnemer te informeren over het functioneren en welzijn van de Arbeidskracht(en). Omstandigheden die mogelijk invloed hebben op de continuering van de terbeschikkingstelling, dienen zo spoedig mogelijk door de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer gemeld te worden.
 3. Opdrachtnemer is gerechtigd de in de overeenkomst vermelde Arbeidskracht en de projectleider, te vervangen. Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever schriftelijk mededeling doen van de vervanging. Vervanging van een Arbeidskracht of van de projectleider van Opdrachtnemer vormt geen tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Opdrachtnemer.
 4. De Arbeidskracht zal de opdracht uitvoeren gedurende de in het bedrijf van de opdrachtgever geldende normale arbeidstijden. Arbeidskrachten van Opdrachtnemer kunnen nimmer verplicht worden werkzaamheden te verrichten buiten de in het bedrijf van de opdrachtgever geldende normale arbeidstijden. Indien werkzaamheden buiten de in het bedrijf van de opdrachtgever geldende normale arbeidstijden worden verricht, wordt het uurtarief vermeerderd met het in de overeenkomst genoemde toeslagpercentage.
 5. De Arbeidskrachten van Opdrachtnemer zijn gehouden de in het bedrijf van de Opdrachtgever geldende veiligheidsmaatregelen en huisregels in acht te nemen.
 6. Opdrachtnemer is gerechtigd de uitvoering van de Opdracht op te schorten gedurende korte, vooraf in overleg met de Opdrachtgever vastgestelde periodes, in geval van verlof of opleidingen van de Arbeidskracht van Opdrachtnemer, of indien er werkbesprekingen dienen plaats te vinden.

Artikel 1.5 Duur van de opdracht

 1. De Opdracht die is aangegaan voor bepaalde tijd eindigt, behoudens verlenging voor bepaalde tijd, van rechtswege aan het einde van de periode waarvoor zij is aangegaan. Deze kan tussentijds niet beëindigd worden tenzij uitdrukkelijk wordt afgesproken dat dit juist wel kan.
 2. Indien de werkzaamheden na deze einddatum worden voortgezet, is de Opdracht van rechtswege verlengd voor dezelfde bepaalde tijd.
 3. Indien de Opdracht is aangegaan voor de duur van een project of voor een zekere toekomstige gebeurtenis, zonder dat voor dit project of deze gebeurtenis een einddatum is overeengekomen, dient het einde, indien de einddatum bekend is van het project, uiterlijk twee kalendermaanden voor de afloop van het project schriftelijk door de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer te worden aangekondigd. Ongeacht de feitelijke beëindiging van de werkzaamheden van het project duurt, zolang deze aankondiging niet is gedaan, de betalingsverplichting van de Opdrachtgever onverminderd voort.
 4. Voor het bepalen van het moment van schriftelijk opzegging geldt de datum van de dagtekening.
 5. Elke Opdracht eindigt onverwijld wegens ontbinding op het tijdstip dat een van beide Partijen de ontbinding van de Opdracht inroept omdat de andere Partij in verzuim is, in staat van faillissement is verklaard of surseance van betaling heeft aangevraagd.

Artikel  1.6  Facturering, betaling en vergoeding

 1. De facturen van Opdrachtnemer worden in rekening gebracht aan de hand van de door de Opdrachtgever gefiatteerde urenregistratie, welke de Opdrachtgever binden. De Opdrachtgever is gehouden erop toe te zien dat de urenregistratie het correcte aantal gewerkte uren vermeldt.
 2. De Opdrachtgever verplicht zich tijdig, uiterlijk de dinsdag na afloop van de 4-wekelijkse periode, de gefiatteerde urenregistratie te verstrekken aan Opdrachtnemer. Bij nalaten van deze verplichting is de factuur van Opdrachtnemer leidend.
 3. Betaling door de Opdrachtgever gebeurt na facturering. Facturering vindt periodiek achteraf plaats (13 perioden per jaar). Alle facturen dienen door de opdrachtgever binnen 30 dagen na factuurdatum te worden betaald.
 4. Opdrachtnemer is gerechtigd het Tarief te verhogen in geval van dwingende regelgeving dan wel wijziging van de geldende cao en/of overige wettelijke wijzigingen, waaronder doch niet uitsluitend wijzigingen in de wettelijke premie- en belastingheffing.
 5. Indien de Opdrachtgever niet binnen de overeengekomen factuurtermijn betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is Opdrachtnemer, zonder dat ingebrekestelling vereist is, vanaf de vervaldag gerechtigd over het openstaande factuurbedrag aan de Opdrachtgever een rente van 1,5% per periode in rekening te brengen. Indien de Opdrachtgever nalatig blijft het verschuldigde factuurbedrag te voldoen, zijn de kosten van invordering zowel in als buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom en rente met een minimum van 225 euro onverminderd het recht van Opdrachtnemer om de werkelijk gemaakte kosten en de geleden schade van de Opdrachtgever te vorderen.
 6. Alle extra kosten die Opdrachtnemer in opdracht van de Opdrachtgever maakt of naar het oordeel van Opdrachtnemer dient te maken ten behoeve van een adequate uitvoering van de overeengekomen Opdracht, worden door Opdrachtnemer periodiek in rekening gebracht.
 7. De in de offerte en Opdracht genoemde tarieven zijn altijd exclusief vergoedingen en emolumenten tenzij schriftelijk anders is vermeld. Gehanteerde tarieven zijn exclusief BTW.
 8. Opdrachtnemer is gerechtigd om jaarlijks haar tarieven te indexeren als gevolg van een (verwachte) toename van de algemene kosten van de bedrijfsvoering.

Artikel 1.7 Bijzondere uitsluiting aansprakelijkheid voor schade en vrijwaring

 1. Opdrachtnemer is tegenover de Opdrachtgever niet aansprakelijk voor schaden en verliezen die Arbeidskrachten toebrengen aan de Opdrachtgever of aan derden.
 2. Opdrachtnemer is tegenover de Opdrachtgever niet aansprakelijk voor verbintenissen die Arbeidskrachten zijn aangegaan met of die voor hen zijn ontstaan jegens Opdrachtgever of derden, al dan niet met toestemming van de Opdrachtgever of die derden.
 3. De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor elke aansprakelijkheid (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) van Opdrachtnemer als Opdrachtgever van de Arbeidskracht –rechtstreeks of onrechtstreeks –, voortvloeiende uit schaden en verliezen die de Arbeidskracht toebrengt aan de Opdrachtgever of aan derden of uit verbintenissen die de Arbeidskracht is aangegaan met of voor hen zijn ontstaan jegens Opdrachtgever of derden, al dan niet met toestemming van de Opdrachtgever of die derden.
 4. De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer volledig voor alle aanspraken op grond van enige de Opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de Arbeidsomstandighedenwet.
 5. De Opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren ter dekking van deze vrijwaring en ter dekking van de daaraan ten grondslag liggende aansprakelijkheden.

Artikel 1.8 Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is als goed Opdrachtnemer gehouden zich in te spannen om de Opdracht naar behoren uit te voeren. Indien en voor zover Opdrachtnemer deze verplichting niet nakomt, is Opdrachtnemer, met inachtneming van het hierna in lid c bepaalde, gehouden tot vergoeding van de daaruit voortvloeiende directe schade van de Opdrachtgever, mits de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk drie maanden na het ontstaan of bekend worden van die schade een schriftelijke klacht terzake indient bij Opdrachtnemer en daarbij aantoont dat de schade het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Opdrachtnemer.
 2. Opdrachtnemer is, voor zover nodig in afwijking van het bepaalde in het vorige lid, niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van onjuiste selectie van een Arbeidskracht, tenzij de Opdrachtgever binnen zeven kalenderdagen na aanvang van de terbeschikkingstelling een schriftelijke klacht terzake bij Opdrachtnemer indient en daarbij aantoont, dat de onjuiste selectie het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Opdrachtnemer.
 3. Iedere aansprakelijkheid en/of verplichting van Opdrachtnemer tot vergoeding van schade van de Opdrachtgever, uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden of uit welke andere hoofde dan ook, is beperkt tot ten hoogste 20% van het opdrachtgevertarief dat betreffende die Arbeidskracht ingevolge de Opdracht van toepassing was over de beoogde duur van de Opdracht met een maximum van zesentwintig weken. Dit maximum komt te vervallen, indien er sprake is geweest van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Opdrachtnemer. Aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor indirecte schade, daaronder onder meer begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is in alle gevallen uitgesloten.

Artikel 1.9 Geheimhouding

Opdrachtnemer, Opdrachtgever en Arbeidskracht zijn voorafgaand aan, gedurende en na beëindiging van de overeenkomst jegens elkaar gehouden tot geheimhouding van alle gegevens waarvan redelijkerwijs te verwachten is dat bekendmaking de partij op wie deze gegevens betrekking heeft, schade kan toebrengen.

Artikel 1.10 Verbod tot indienstneming van personeel

 1. Het is de Opdrachtgever en aan Opdrachtgever gelieerde vennootschappen tijdens de Detachering en tot twaalf maanden na afloop van de Detachering niet toegestaan met door Opdrachtnemer aangeboden Arbeidskrachten rechtstreeks voor zich, middels en/of voor derden een arbeidsverhouding van welke aard dan ook aan te gaan, behoudens vooraf schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.
 2. Indien de Opdrachtgever een arbeidsverhouding aangaat met een Arbeidskracht, die bij hem via Opdrachtnemer werkzaamheden verricht op basis van een Opdracht voor bepaalde tijd, is de Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd ten bedrage van 25% van het laatst geldende Tarief (berekend over de overeengekomen of gebruikelijke uren en meer-/ overuren) over de resterende duur van de Opdracht of - ingeval van een Opdracht die tussentijds opzegbaar is - over de niet in acht genomen opzegtermijn, met dien verstande dat de Opdrachtgever altijd ten minste de in lid c genoemde vergoeding is verschuldigd. De vergoeding wordt vermeerderd met BTW.
 3. Indien de Opdrachtgever een arbeidsverhouding aangaat met een Arbeidskracht, die bij hem via Opdrachtnemer werkzaamheden op basis van een Opdracht voor onbepaalde tijd, vóórdat die Arbeidskracht - op basis van die Opdracht - 2080 uren heeft gewerkt, is de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer een vergoeding verschuldigd ten bedrage van 30% van het laatst geldende tarief over 2080 uren minus de - op basis van de Opdracht - reeds door die Arbeidskracht gewerkte uren. De vergoeding wordt vermeerderd met BTW.
 4. Indien de Opdrachtgever met de Arbeidskracht niet aansluitend, maar binnen 6 maanden na het einde van diens via Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden, een arbeidsverhouding aangaat, is hij eveneens de in lid b bedoelde vergoeding verschuldigd. Dit geldt zowel in het geval dat de Opdrachtgever de Arbeidskracht hiertoe -rechtstreeks of via derden - heeft benaderd als wanneer de Arbeidskracht - rechtstreeks of via derden - bij de Opdrachtgever heeft gesolliciteerd.
 5. In geval de Opdrachtgever in een bouwcombinatie of anderszins in een samenwerking is betrokken met andere organisaties, blijft de oorspronkelijke Opdrachtgever te allen tijde aansprakelijk jegens Opdrachtnemer bij overtreding van onderhavig artikel.
 6. Voorgaand is ook van kracht bij ZZP, bij doorleenconstructies of bij andere overeenkomsten waarbij de Arbeidskracht al of niet via derden, werkzaamheden verricht voor Opdrachtgever.
 7. Opdrachtgever is gerechtigd om voor een Arbeidskracht of voor specifieke groepen arbeidskrachten een afwijkende vergoedingsregeling vast te stellen, zoals vastgelegd in de Overeenkomst.

Artikel 1.11 Bijzondere verplichtingen m.b.t. identiteit en verwerking persoonsgegevens

De Opdrachtgever verklaart zich bekend met de wet- en regelgeving betreffende het vaststellen van de identiteit van Arbeidskrachten. De Opdrachtgever is gehouden zelf:

Enkel indien er sprake is van een wettelijke verplichting zoals in geval van terbeschikkingstelling van vreemdelingen als bedoeld in artikel 15 Wet arbeid vreemdelingen, zal Opdrachtnemer voorafgaand aan de terbeschikkingstelling een afschrift van het identiteitsdocument aan de Opdrachtgever verstrekken en zal de Opdrachtgever zich voorafgaand aan de terbeschikkingstelling er van vergewissen of hij dit afschrift van het identiteitsdocument heeft ontvangen en in zijn administratie heeft opgenomen.

Artikel 1.12 Toepasselijk recht en geschillenregeling

 1. Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing
 2. Indien uit deze overeenkomst geschillen voortvloeien doen Partijen al datgene dat in hun vermogen ligt om in onderling overleg tot een oplossing te komen. Indien Partijen niet tot een oplossing komen, worden alle geschillen, die naar aanleiding van of in verband met de opdracht of van overeenkomsten ter uitvoering van de opdracht tussen de Partijen mochten ontstaan, van welke aard en omvang die ook mogen zijn, daaronder mede begrepen die, welke slechts door één der Partijen als zodanig worden aangemerkt, voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter, tenzij bepalingen van dwingend Nederlands recht anders voorschrijven.

Artikel 1.13 Verplichtingen met betrekking tot de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs

 1. De Opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk bekend met artikel 8b van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs en zorgt dat Arbeidskrachten gelijke toegang hebben tot de bedrijfsvoorzieningen of diensten in zijn onderneming, met name kantines, kinderopvang- en vervoersfaciliteiten, als de werknemers, die in dienst van zijn onderneming werkzaam zijn in gelijke of gelijkwaardige functies, tenzij het verschil in behandeling om objectieve redenen gerechtvaardigd is.
 2. De Opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk bekend met artikel 8c van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs en zorgt ervoor dat binnen zijn onderneming ontstane vacatures tijdig en duidelijk ter kennis worden gebracht aan de Arbeidskracht, opdat deze dezelfde kansen op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft als de werknemers van die onderneming.
 3. De opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk bekend met artikel 10 Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs. Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan Arbeidskrachten ter beschikking te stellen aan de Opdrachtgever of in het gedeelte van de onderneming van Opdrachtgever waar een werkstaking, uitsluiting of bedrijfsbezetting bestaat. De Opdrachtgever zal de Opdrachtnemer tijdig en volledig informeren over het voornemen, aanvangen, voortduren of eindigen van door de vakbonden georganiseerde of ongeorganiseerde collectieve acties, waaronder doch niet uitsluitend een werkstaking, uitsluiting of bedrijfsbezetting.
 4. De Opdrachtgever zal in de uitvoering van zijn toezicht en leiding over de Arbeidskracht uitdrukkelijk geen Opdrachten aan de Arbeidskracht verstrekken waardoor artikel 10 Waadi zal worden overtreden. Zoals, maar niet beperkt tot, het door Arbeidskrachten laten uitvoeren van werkzaamheden die normaliter worden uitgevoerd door werknemers die op dat moment deelnemen aan de collectieve acties.
 5. De Opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk bekend met artikel 12a Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs. De Opdrachtgever zal voor de aanvang van de terbeschikkingstelling en daarna wanneer nodig tijdig en volledig schriftelijk of elektronisch informatie over de arbeidsvoorwaarden aan de Opdrachtnemer verschaffen, zoals beschreven in artikel 1.3 van deze algemene voorwaarden.

HOOFDSTUK II WERVING EN SELECTIE

 

Artikel 2.1  Definities

 1. Opdrachtgever: iedere natuurlijke- of rechtspersoon die zich bedient van Werving en Selectie door Opdrachtnemer.
 2. Overeenkomst Werving en Selectie: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer waarin de Zoekopdracht, de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden en eventuele overige gegevens en verplichtingen worden bevestigd.
 3. Indiensttreding: Onder indiensttreding worden mede begrepen alle vergelijkbare vormen van feitelijke tewerkstelling (bijv. als opdrachtnemer, vennoot, inleenkracht, etc.), al of niet via derden en al of niet bij andere vestigingen van Opdrachtgever en/of aan zijn organisatie gelieerde ondernemingen of rechtspersonen.
 4. Kandidaat: De persoon die door Opdrachtnemer betrokken wordt in de Werving en Selectie procedure ten behoeve van een Opdrachtgever.
 5. Werving en Selectie: de Opdracht om een Kandidaat te werven en te selecteren met het doel dat tussen de Kandidaat en de Opdrachtgever een rechtstreekse arbeidsverhouding tot stand komt, dan wel het gebruik maken van door Opdrachtnemer aangeleverde gegevens van een Kandidaat aan Opdrachtgever gericht op de totstandkoming van een arbeidsverhouding tussen Opdrachtgever en Kandidaat;
 6. Zoekopdracht: de opdracht van Opdrachtgever aan Opdrachtnemer op grond waarvan Opdrachtnemer Werving en Selectie activiteiten verricht ten behoeve van de betreffende Opdrachtgever.

Artikel 2.2  Opdracht

 1. Een Kandidaat kan alleen middels Werving en Selectie bij Opdrachtgever in dienst treden, indien voorafgaand aan de zoekopdracht de Overeenkomst Werving en Selectie overeengekomen is. In andere gevallen is er sprake van Detachering.
 2. Alle aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in een aanbieding door Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever kenbaar is gemaakt.
 3. Een Opdrachtgever wordt geacht kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden. Zodra Opdrachtgever door Opdrachtnemer voorgedragen Kandidaten uitnodigt voor één of meerdere gesprekken aanvaardt hij deze Algemene Voorwaarden en erkent de Opdrachtgever hiermee een Zoekopdracht aan Opdrachtnemer te hebben gegeven en erkent hij hiermee de tarieven en voorwaarden die Opdrachtnemer hanteert. Het principe no cure no pay blijft gehandhaafd tot op het moment dat de door de Opdrachtgever aan de Kandidaat aangeboden werkzaamheden wederzijds worden aanvaard.
 4. De Opdrachtgever verschaft op verzoek van Opdrachtnemer alle gegevens en inlichtingen die voor de uitvoering van de overeengekomen Opdracht naar het oordeel van Opdrachtnemer nodig zijn.
 5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk indien de Kandidaat niet blijkt te voldoen aan de vereisten of de verwachtingen van de Opdrachtgever, tenzij dit het aantoonbare gevolg is van handelen of nalaten door Opdrachtnemer in strijd met het bepaalde in artikel 2.3 lid a. Eventuele aansprakelijkheid van Opdrachtnemer in dat geval is beperkt tot directe schade van de Opdrachtgever en tot maximaal de in verband met de betreffende Zoekopdracht aan de Opdrachtgever in rekening gebrachte en/of te brengen vergoeding.

Artikel 2.3  Uitvoering van de opdracht

 1. Door de aanvaarding van een Zoekopdracht tot Werving en Selectie neemt Opdrachtnemer een inspanningsverplichting op zich. Een voordracht van een Kandidaat komt tot stand naar beste inzicht en conform de normen van goed vakmanschap.
 2. Inlichtingen die door de Opdrachtgever zelf aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, zullen als juist worden aanvaard. Referenties worden uitsluitend ingewonnen met toestemming van de Kandidaat.
 3. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor zijn uiteindelijke keuze van een Kandidaat.

Artikel 2.4  Duur van de opdracht

 1. Een opdracht tot Werving en Selectie eindigt door succesvolle vervulling van de opdracht, door intrekking door Opdrachtnemer c.q. de Opdrachtgever of door het verstrijken van de eventueel overeengekomen maximale duur van de Zoekopdracht. Partijen kunnen deze duur in onderling overleg verlengen.
 2. Opdrachtnemer werft op basis van ‘no cure no pay’. Indien de Opdrachtgever de opdracht intrekt, is zij gehouden de door Opdrachtnemer in het kader van de Zoekopdracht gemaakte kosten indien schriftelijk vastgelegd geheel te vergoeden. Opdrachtnemer zal daartoe een specificatie van de kosten opstellen, waarna Opdrachtgever gehouden is het bedrag te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum.

Artikel 2.5  Honorarium

 1. Bij een succesvolle vervulling van de Werving en Selectieopdracht wordt door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever een honorarium in rekening gebracht. Grondslag voor (de berekening van) het honorarium is het bruto jaarsalaris van de bij de Opdrachtgever in dienst tredende Kandidaat op basis van een fulltime (40 uur) dienstverband. Het bruto jaarsalaris beslaat het salaris inclusief vakantiegeld en eventuele 13e maand of 14e periode bij vierweekse verloning, maar exclusief overige emolumenten.
 2. Het honorarium bedraagt 25 % van het bruto jaarsalaris, zoals in het vorige lid bedoeld, te vermeerderen met de daarover verschuldigde BTW. Het honorarium heeft een minimum van 10.000 Euro excl. btw per invulling.
 3. Het honorarium wordt bij de Opdrachtgever in rekening gebracht zodra de arbeidsovereenkomst tussen Opdrachtgever en Kandidaat is getekend, of zoveel eerder indien er sprake is van Indiensttreding.
 4. De Opdrachtgever is behalve het honorarium aan Opdrachtnemer verschuldigd alle kosten die Opdrachtnemer ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst heeft gemaakt, voor zover dit uitdrukkelijk en schriftelijk tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever is overeengekomen.
 5. De Opdrachtgever is gehouden om binnen veertien dagen na een daartoe gedaan verzoek aan Opdrachtnemer de gegevens te verstrekken, noodzakelijk voor de bepaling van het bruto jaarsalaris en de startdatum van de door Opdrachtnemer geselecteerde kandidaat. Indien de Opdrachtgever niet tijdig, onvoldoende of onjuiste gegevens verstrekt, is Opdrachtnemer gerechtigd de hoogte van het bruto jaarsalaris en de startdatum te schatten en conform de schatting te factureren.
 6. Onder een succesvolle vervulling van de Zoekopdracht wordt eveneens begrepen het geval dat een door Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever voorgestelde Kandidaat binnen twaalf maanden na die introductie in dienst treedt of anderszins en/of, al dan niet via derden, op enigerlei wijze werkzaam is bij de Opdrachtgever of bij daaraan gelieerde onderneming. Tenzij Opdrachtgever ter zake vooraf een nadrukkelijk voorbehoud heeft gemaakt, is het honorarium eveneens verschuldigd indien de door Opdrachtnemer geïntroduceerde Kandidaat bij Opdrachtgever via een sollicitatie of anderszins in meer of mindere mate bekend mocht blijken te zijn.

Artikel 2.6  Betaling

 1. De betalingstermijn van de door Opdrachtnemer verzonden factuur bedraagt dertig dagen na factuurdatum. Bij gebreke van volledige betaling binnen de gestelde termijn is de Opdrachtgever in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist en vanaf dan de wettelijke rente verschuldigd.
 2. Indien de Opdrachtgever nalatig blijft het verschuldigde factuurbedrag te voldoen, zijn de kosten van invordering zowel in als buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom en rente met een minimum van 225 euro onverminderd het recht van Opdrachtnemer om de werkelijk gemaakte kosten en de geleden schade van de Opdrachtgever te vorderen.

Artikel 2.7 Indiensttreding Kandidaat

 1. Ingeval van Indiensttreding van Kandidaat bij Opdrachtgever zonder tussenkomst van Opdrachtnemer is Opdrachtgever aan een boete verschuldigd ter grootte van 22 % van het bruto jaarsalaris van de betreffende Kandidaat. Deze boete is direct opeisbaar ten gevolge van het enkele feit van de overtreding en geeft Opdrachtnemer onverminderd het recht tot het vorderen van de werkelijke gelede schade aan Opdrachtgever.

Artikel 2.8 Aansprakelijkheid

Opdrachtnemer is gehouden zich in te spannen geschikte Kandidaten te werven en te selecteren ten behoeve van Indiensttreding bij de Opdrachtgever. Voor de beslissing om met een door Opdrachtnemer geselecteerde Kandidaat een arbeidsovereenkomst aan te gaan, alsmede voor de inhoud van deze arbeidsovereenkomst, is de Opdrachtgever verantwoordelijk. De Opdrachtgever aanvaardt dat Opdrachtnemer op geen enkele wijze aansprakelijk is voor tekortkomingen van, en/of schade veroorzaakt door Kandidaten die door Opdrachtnemer zijn geselecteerd.

Artikel 2.9 Bijzondere verplichtingen m.b.t. identiteit en verwerking persoonsgegevens

 1. De Opdrachtgever verklaart zich nadrukkelijk bekend met de geldende wet- en regelgeving aangaande de verwerking van persoonsgegevens. De Opdrachtnemer en de Opdrachtgever zullen elkaar in staat stellen voornoemde wetgeving te kunnen naleven. De Opdrachtgever zal de via Opdrachtnemer verkregen persoonsgegevens in ieder geval slechts gebruiken voor het doel waarvoor zij zijn verkregen, zal deze niet langer bewaren dan conform wet- en regelgeving toegestaan en zal zorgen voor een adequate beveiliging van deze persoonsgegevens.

Artikel 2.10 Toepasselijk recht en geschillenregeling

 1. Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.
 2. Indien uit deze overeenkomst geschillen voortvloeien doen Partijen al datgene dat in hun vermogen ligt om in onderling overleg tot een oplossing te komen. Indien Partijen niet tot een oplossing komen, worden alle geschillen, die naar aanleiding van of in verband met de opdracht of van overeenkomsten ter uitvoering van de opdracht tussen de Partijen mochten ontstaan, van welke aard en omvang die ook mogen zijn, daaronder mede begrepen die, welke slechts door één der Partijen als zodanig worden aangemerkt, voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter, tenzij bepalingen van dwingend Nederlands recht anders voorschrijven.